සිංහල

Company Overview

Our company has been established for 10 years and so we have manufactured thousands of creations in Sri Lanka and also in several countries of worldwide since this time.

Building architectural designing is the main responsibility of our company and is that so we provide our services as nature of buildings and 3D designs and everything that wanted for building creations.

We provide all the facilities for architectural & home design in client of Sri Lanka and anyone is in abroad or people from several countries in worldwide and they can get valuable and guaranteed services at our company all the time.

Our company is conjuct to do our best and with guarantee modern creations of houses for our clients excessively soon.

Our Service

PR house preparing business plans for designing modern houses, according to wasthu as you wish

PR house designing and preparing of 3D for houses which are in the process of construction

PR house designing and preparing 3D floor plans at a low budget and much quicker by building construction / planning

PR house designing 3D at special rates for building construction companies

අප ආයතනයේ සේවාවන්

* ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයේ නවීන නිවාස,ගොඩනැගිලි සැලසුම් වාස්තු විදය්‍යානුකූලව නිර්මාණය කර දීම

* දැනට ඉදිවෙමින් පවතින නිවසේ ත්‍රිමාණ දර්ශන (3D DESIGN ) නිර්මාණය කර දීම

* ගොඩනැගිලි සැලසුම් ආයතන මගින් නිර්මාණය කරන ලද ගොඩනැගිලි සැලසුම් වලට ත්‍රිමාණ දර්ශන (3D DESIGN ) නිර්මාණය කර දීම

* ගොඩනැගිලි සැලසුම් ආයතන සදහා විශේෂ අඩු මිලකට ඉතා ඉක්මනින් ත්‍රිමාණ දර්ශන (3D DESIGN ) නිර්මාණය කර දීම